Licentievoorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1 Op de levering van softwarepakketen door ICK- Informatiesystemen zijn de bepalingen als vermeld in deze Software Licentie Overeenkomst van toepassing. Deze Software Licentie Overeenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden van ICK- Informatiesystemen, als ware zij daarin letterlijk opgenomen.
1.2 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Software Licentie Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van ICK- Informatiesystemen door het enkele feit van het in gebruik nemen van enigerlei door ICK- Informatiesystemen vervaardigde of geleverde software.
2. GEBRUIK
2.1 De levering van de software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken programma’s. Dit recht is niet overdraagbaar.
2.2 Het gebruiksrecht is van kracht, zodra ICK- Informatiesystemen de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen en deze Software Licentie Overeenkomst getekend en gewaarmerkt is door ICK- Informatiesystemen.
2.3 Deze overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht:

a.   de software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld;

b.   de software te ontvangen en te gebruiken op uitsluitend één virtualwebserver voor slechts één domein;

c.    de software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van Artikel 2.4 van deze licentievoorwaarden;

d.   dienstverlening voortvloeiende uit de garantieverplichting van ICK- Informatiesystemen en gedurende een periode van één jaar te ontvangen;

e.   gedurende de garantieperiode hernieuwde versies van de software van ICK- Informatiesystemen te ontvangen. In het kader van deze licentieovereenkomst worden onder nieuwe versies van de software, verbeteringen en wijzigingen van de software verstaan.

2.4 In deze licentieovereenkomst heeft het begrip “gebruik” de volgende betekenis en inhoud:

a.   gebruik maken van het geheel of een gedeelte van de software door deze te laden, te kopiëren of te zenden in of binnen het systeem teneinde de systeeminstructies vervat in de software te verwerken;

b.   het kopiëren van het geheel of een gedeelte van de software, zij het dat kopiëren van de software uitsluitend is toegestaan voor back-up doeleinden en onder de voorwaarden dat niet meer dan twee kopieën van de software zullen bestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ICK- Informatiesystemen;

c.    het opslaan van een geheel of een gedeelte van de software in het systeem of een andere opslageenheid of diskette;

d.   gebruik maken van doch niet het kopiëren van het instructie- en documentatiemateriaal en overige informatiedragers behorende bij de software.

2.5 Deze overeenkomst geldt alleen dan, wanneer de software wordt gebruikt in combinatie met hardware, waarvoor de software door ICK- Informatiesystemen is vrijgegeven.
3. EIGENDOM
3.1 ICK- Informatiesystemen behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, software, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.
3.2 De technieken en processen, ontwikkeld door ICK- Informatiesystemen en verwerkt in de software worden beschouwd als intellectueel eigendom van ICK- Informatiesystemen en zullen in principe niet aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
3.3 ICK- Informatiesystemen behoudt zich het recht voor programma’s of onderdelen daarvan zodanig te construeren, dat kopiëren niet zonder meer mogelijk is. Bij het defect raken van niet-kopiëerbare software kan opdrachtgever -onder overlegging van de niet-leesbare versie van de software- een nieuw exemplaar van de betrokken software verkrijgen tegen betaling van het alsdan geldende vervangingstarief, mits opdrachtgever aan alle verdere bepalingen van deze Software Licentie Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van ICK- Informatiesystemen heeft voldaan.
3.4 De opdrachtgever verklaart geen pogingen in het werk te zullen stellen de naam van ICK- Informatiesystemen of enig ander in de software ingebracht handelsmerk te verwijderen.
3.5 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, computerprogramma’s, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.
4. AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
4.1 De software wordt geleverd “zoals ze is”; ICK- Informatiesystemen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door het onjuist gebruik of functioneren van de software.
4.2 De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van ICK- Informatiesystemen gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.
4.3 Gedurende het eerste jaar van de licentie zullen fouten in de software die de functionaliteit van de software belemmeren zonder kosten voor de licentiehouder worden hersteld.
4.4 Aanvullingen op en wijzigingen van de software zullen in overleg tegen de als dan daarvoor geldende vergoeding door ICK- Informatiesystemen worden gerealiseerd.
4.5 Indien de software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.
4.6 Opdrachtgever is gehouden ICK- Informatiesystemen schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen ICK- Informatiesystemen instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.
4.7 Indien ICK- Informatiesystemen ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van software vervangt, wordt de oude versie van de software haar eigendom en dient door opdrachtgever aan ICK- Informatiesystemen teruggeven te worden.
4.8 Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor het gebruik van de laatste versie. ICK- Informatiesystemen neemt geen enkele aansprakelijkheid indien niet met de laatste versie wordt gewerkt.
5. SCHENDING AUTEURSRECHT
5.1 ICK- Informatiesystemen zal maatregelen nemen tegen een ieder die op enigerlei wijze inbreuk doet op haar Auteursrechten of de auteursrechten van derden. haar geestelijk eigendom en/of ideeën, zoals tot uitdrukking gebracht in de door ICK- Informatiesystemen geleverde software en de daarbij behorende documentatie. In dit verband zal ICK- Informatiesystemen gegevens deponeren bij een nader aan te wijzen notaris en/of arrondissementsrechtbank, uit welke gegevens moge blijken, welke zaken ICK- Informatiesystemen minimaal als haar eigendom beschouwt.
6. BEEINDIGING
6.1 De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. aangetekend schrijven worden beëindigd, onverminderd andere aan partijen toekomende rechten uit hoofde van deze licentie-overeenkomst of anderszins, indien:

  1. partijen enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;
  2. één der partijen zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt geliquideerd, in surséance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd worden gelegd op enige vermogensbestanddelen.
6.2 In geval van beëindiging van deze licentieovereenkomst onder gebruikmaking van artikel 6.1 lid A zal de meest gerede partij alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze licentieovereenkomst, aan de wederpartij vergoeden.
6.3 Binnen veertien dagen na beëindiging van deze licentieovereenkomst dient opdrachtgever de software en alle kopieën, welke hij heeft ontvangen van ICK- Informatiesystemen of welke opdrachtgever heeft gemaakt van de software alsmede alle documentatie welke betrekking heeft op de software te retourneren of te vernietigen overeenkomstig de instructies van ICK- Informatiesystemen en ICK- Informatiesystemen zulks schriftelijk te bevestigen, tenzij opdrachtgever de voorafgaande schriftelijke toestemming van ICK- Informatiesystemen zal hebben verkregen om een archiefkopie van de software te mogen behouden.
7. GEBRUIKSVERGOEDING
7.1 De eenmalige gebruiksvergoeding is verschuldigd binnen 14 dagen na installatie, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen door partijen.
7.2 Een nieuwe gebruiksvergoeding is eerst verschuldigd als de opdrachtgever de software op een andere virtual webserver en/of domeinnaam geïnstalleerd wil hebben of de software wenst te gebruiken bij bedrijven anders dan de opdrachtgever. Indien het systeem waar de software op draait niet operationeel is of gerepareerd dient te worden zal opdrachtgever zulks rapporteren aan ICK- Informatiesystemen, teneinde toestemming te verkrijgen de software tijdelijk op een ander systeem te gebruiken. ICK- Informatiesystemen zal deze toestemming niet weigeren tenzij ICK- Informatiesystemen zwaarwegende bezwaren heeft.
8. SLOTBEPALING
8.1 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met ICK- Informatiesystemen voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt. heeft ICK- Informatiesystemen het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan ICK- Informatiesystemen verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.