Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden voor levering en dienstverlening van.

ICK- Informatiesystemen, gevestigd: Paulus Potterstraat 20, 5854 EZ te Bergen (L), gedeponeerd op 01 januari 2005 bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17174008.

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: de wederpartij van ICK- Informatiesystemen die handelt in de uitoefening van een bedrijf, organisatie, beroep of een consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst (tot verkoop en verhuur van zaken en dienstverlening), tevens een eventueel supportcontract en samenwerkingsovereenkomst, tussen ICK- Informatiesystemen en een opdrachtgever waarop ICK- Informatiesystemen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ICK- Informatiesystemen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. De door ICK- Informatiesystemen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. ICK- Informatiesystemen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 7 dagen worden bevestigd.

2. Door ICK- Informatiesystemen opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoer, verpakking, aflevering en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

3. Alle door ICK- Informatiesystemen uit te voeren werkzaamheden zullen expliciet in de offerte worden beschreven. Is dit niet het geval dan kunnen er aan deze werkzaamheden geen rechten of garanties worden ontleend.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. ICK- Informatiesystemen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ICK- Informatiesystemen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ICK- Informatiesystemen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ICK- Informatiesystemen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ICK- Informatiesystemen zijn verstrekt, heeft ICK- Informatiesystemen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. ICK- Informatiesystemen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ICK- Informatiesystemen is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ICK- Informatiesystemen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase te behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

7. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder gevalopslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Verhuur van zaken

1. De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien ICK- Informatiesystemen zich verbindt tot verhuur van zaken (zoals hardware en dergelijke).

2. Indien de opdrachtgever zorg draagt voor het vervoer van gehuurde zaken is hij aansprakelijk voor het risico van tenietgaan, vermissing of beschadiging tijdens het vervoer. In dat geval dient de opdrachtgever aan ICK- Informatiesystemen de kosten van vervanging van deze zaken door nieuwe zaken te vergoeden. De alsdan te betalen vergoeding geschiedt zo veel mogelijk tegen vooraf vastgestelde prijzen.

3. Indien ICK- Informatiesystemen zorg draagt voor het vervoer van gehuurde zaken, geschiedt dit vervoer voor risico van ICK- Informatiesystemen en wordt aan de opdrachtgever boven de overeengekomen huurprijs een afzonderlijke vergoeding ter zake van het vervoer in rekening gebracht.

4. De opdrachtgever draagt zorg, dat de ruimte waarin ICK- Informatiesystemen de gehuurde zaken dient af te leveren of op te halen op de met ICK- Informatiesystemen overeengekomen tijden voor ICK- Informatiesystemen toegankelijk is en dat ICK- Informatiesystemen eventuele werkzaamheden kan verrichten op het tijdstip, de wijze en het tempo als door haar is gepland.

5. De opdrachtgever draagt zorg dat de gehuurde zaken op het tijdstip, dat met ICK- Informatiesystemen overeengekomen is voor het ophalen van die zaken voor vervoer gereed staan, dan wel dat deze zaken op het met ICK- Informatiesystemen overeengekomen tijdstip bij ICK- Informatiesystemen terug bezorgd worden.

6. De opdrachtgever zal aan ICK- Informatiesystemen de extra kosten verschuldigd zijn welke voor ICK- Informatiesystemen ontstaan doordat niet tijdig of geheel is voldaan aan het bepaalde in 5.4 en 5.5. In geval van het niet tijdig terug bezorgen van gehuurde zaken als bedoeld in 5.5 wordt per dag of gedeelte van een dag dat de gehuurde zaken te laat worden terug bezorgd tenminste de normale huurprijs in rekening gebracht.

7. De opdrachtgever heeft (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) niet het recht gehuurde zaken wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.

8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de gehuurde zaken. De opdrachtgever is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde zaken te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde zaken. Van eventuele gebreken dient de opdrachtgever bij ontvangst aantekening te doen maken op de afleveringsbon. Bij gebreke hiervan zal ICK- Informatiesystemen geacht worden de juiste zaken in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde zaken dient de wederpartij aan ICK- Informatiesystemen de kosten van vervanging van deze zaken door nieuwe zaken te vergoeden. De als dan te betalen vergoeding geschiedt zo veel mogelijk tegen vooraf vastgestelde prijzen.

9. De opdrachtgever zal de gehuurde zaken slechts gebruiken in overeenstemming met hun normale bestemming. De opdrachtgever is tegenover ICK- Informatiesystemen aansprakelijk voor schade aan de gehuurde zaken ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde zaken. De opdrachtgever vrijwaart ICK- Informatiesystemen voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van de gehuurde zaken dan in overeenstemming met de normale bestemming of wegens onzorgvuldig gebruik.

10. ICK- Informatiesystemen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van of in verband met het gebruik van de gehuurde zaken, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ICK- Informatiesystemen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ICK- Informatiesystemen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ICK- Informatiesystemen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal ICK- Informatiesystemen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ICK- Informatiesystemen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 8. Deelleveringen

1. Het is ICK- Informatiesystemen toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is ICK- Informatiesystemen bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 9. Wijzigingen in de te leveren zaken

1. Indien ICK- Informatiesystemen zich heeft verplicht bepaalde zaken te leveren, is zij bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

Artikel 10. Eisen en normen

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is ICK- Informatiesystemen er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 11. Monsters, modellen en voorbeelden

1. Indien door ICK- Informatiesystemen een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 12. Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. ICK- Informatiesystemen zal derhalve alle gegevens die haar onder ogen komen, vertrouwelijk behandelen en niet ter beschikking stellen aan een derde, tenzij opdrachtgever hiertoe schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden behoudt ICK- Informatiesystemen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door ICK- Informatiesystemen verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICK- Informatiesystemen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. ICK- Informatiesystemen behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Opzegging

1. Bij opdrachten met een langere looptijd kunnen beide partijen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en met redenen omkleed opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen.

2. In geval van tussentijdse opzegging heeft ICK- Informatiesystemen naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 15. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van ICK- Informatiesystemen op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– Indien na het sluiten van de overeenkomst aan ICK- Informatiesystemen omstandigheden ter kennis komen die ICK- Informatiesystemen goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

– Indien ICK- Informatiesystemen de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan welonvoldoende is ondanks sommatie.

– In genoemde gevallen is ICK- Informatiesystemen bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van ICK- Informatiesystemen schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan ICK- Informatiesystemen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is ICK- Informatiesystemen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 Honorarium/Prijs

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeldgelden de door ICK- Informatiesystemen afgegeven prijzen in Nederlandse valuta, exclusief BTW en exclusief transportkosten.

2. Indien ICK- Informatiesystemen met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is ICK- Informatiesystemen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien ICK- Informatiesystemen kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta of anderszins onvoorziene omstandigheden.

3. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4, 6 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 5 t/m 9 van dit artikel.

4. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

5. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk te besteden uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ICK- Informatiesystemen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

6. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW

7. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8. Indien ICK- Informatiesystemen met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is ICK- Informatiesystemen niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief (bijvoorbeeld door stijgingen in de materiaalkosten of door (extra) kosten van door ICK- Informatiesystemen ingeschakelde derden).

9. Indien de verhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 17. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, of door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van ICK- Informatiesystemen, of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar bankrekening NL12ABNA0471809217 t.n.v. ICK- Informatiesystemen te Bergen (L).

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van ICK- Informatiesystemen en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens ICK- Informatiesystemen onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 18. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

– over de eerste € 3.250,– 15%

– over het meerdere tot € 6.500,– 10%

– over het meerdere tot € 16.250,– 8%

– over het meerdere tot € 65.000,– 5%

– over het meerdere 3%

2. De opdrachtgever is jegens ICK- Informatiesystemen de door ICK- Informatiesystemen gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien ICK- Informatiesystemen en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 19. Retentierecht en Opschortingrecht

1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan ICK- Informatiesystemen verschuldigde, heeft ICK- Informatiesystemen het recht aan haar door of namens de opdrachtgever ter hand gestelde bescheiden, alsmede de uitkomsten, resultaten van de werkzaamheden van ICK- Informatiesystemen achter te houden, totdat integrale betaling van het aan ICK- Informatiesystemen verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.

2. In het onder 19.1 genoemde geval, zal ICK- Informatiesystemen eveneens gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, totdat integrale betaling van het aan ICK- Informatiesystemen verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid daarvoor is gesteld.

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door ICK- Informatiesystemen geleverde zaken blijven het eigendom van ICK- Informatiesystemen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met ICK- Informatiesystemen gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door ICK- Informatiesystemen geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. De opdrachtgever geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan ICK- Informatiesystemen dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin ICK- Informatiesystemen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ICK- Informatiesystemen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ICK- Informatiesystemen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 21. Klachten

1. De opdrachtgever dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de opdrachtgever deze binnen 5 dagen na aflevering schriftelijk aan ICK- Informatiesystemen te melden. Niet zichtbare gebreken dient de opdrachtgever binnen 5 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan ICK- Informatiesystemen.

3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

4. Klachten over de verrichte werkzaamheden in geval van dienstverlening dienen door de opdrachtgever binnen 5 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ICK- Informatiesystemen.

5. Indien een klacht gegrond is, heeft ICK- Informatiesystemen de keuze de werkzaamheden als nog verrichten zoals overeengekomen dan wel de door haar opgestelde declaratie te verlagen. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ICK- Informatiesystemen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 22.

Artikel 22. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van ICK- Informatiesystemen is steeds beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ICK- Informatiesystemen of haar leidinggevende ondergeschikten.

3. Geleverde software heeft een, tenzij anders overeengekomen, garantie van normaliter drie maanden. Indien het honorarium lager bedraagt dan vijfduizend Euro, dan wordt een garantie van drie weken aangehouden. Na het verstrijken van de periode kan ICK- Informatiesystemen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken/afwijkingen van zowel de software als gevolgen voortgekomen uit het geleverde. Binnen deze periode is ICK- Informatiesystemen verantwoordelijk voor het kosteloos oplossen van eventuele afwijkingen en/of gebreken van het geleverde. Reiskosten zullen wel in rekening worden gebracht. Deze maatregel is alleen geldig indien geconstateerd wordt dat een of meerdere functies van de software niet naar behoren werkt en die functies vermeld staan in de opdrachtbeschrijving/offerte. Hierbij geldt tevens dat indien de software op tenminste een computer werkt, de verantwoordelijk niet bij ICK- Informatiesystemen ligt en teneinde de kosten voor herprogrammering in rekening kunnen worden gebracht.

3. ICK- Informatiesystemen is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. ICK- Informatiesystemen is evenmin aansprakelijk voor schades ten gevolge van het zogenaamde Millenniumprobleem en schades veroorzaakt door onoordeelkundig en onverantwoord gebruik van de geleverde of verhuurde zaken. Daarnaast is ICK- Informatiesystemen niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden door ICK- Informatiesystemen geen adequate back-up heeft gemaakt. Opdrachtgever is hiervoor derhalve zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Tenslotte is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle licenties. Hiervoor kan ICK- Informatiesystemen dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 23. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan ICK- Informatiesystemen zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van ICK- Informatiesystemen, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van ICK- Informatiesystemen, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen, arbeidsongeschiktheid, brand, diefstal, inbraak, computerstoring, wanprestatie van derden die door ICK- Informatiesystemen bij de uitvoering van de opdracht waren betrokken, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan ICK- Informatiesystemen afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. ICK- Informatiesystemen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ICK- Informatiesystemen haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ICK- Informatiesystemen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ICK- Informatiesystemen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien ICK- Informatiesystemen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 24. Geschillenbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen ICK- Informatiesystemen en de opdrachtgever, in geval dat de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank. ICK- Informatiesystemen blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 25. Toepasselijk recht

1.Op elke overeenkomst tussen ICK- Informatiesystemen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.